کامپوزیت سارمکو سوئیس / ۴ گرمی / یونیورسال
ٍECO-PACK Series سارمکو - محتوی سه عدد کامپوزیت ۴ گرمی سارمکو و یک عدد باندینگ یونیورسال Unibond
ٍ ECO-PACK Series سارمکو - محتوی سه عدد کامپوزیت فلو ۲ گرمی ELS سارمکو و یک عدد باندینگ یونیورسال Unibond
ٍ ECO-PACK Series سارمکو - محتوی سه عدد کامپوزیت ۴ گرمی ELS سارمکو و یک عدد باندینگ یونیورسال james-2
ٍ ECO-PACK Series سارمکو - محتوی سه عدد کامپوزیت فلو ۲ گرمی ELS سارمکو و یک عدد باندینگ یونیورسال james-2
مواد ترمیمی دندان - ایران ساخت
وسایل یک بار مصرف دندانپزشکی - ایران ساخت
فرزهای پرداخت و پالیش کامپوزیت - دیاتسین سوئیس