فرز رومبوید

فرز رومبوید (لوزی یا متوازی الاضلاع)

این فرز کاربردهایی دارد که از نظر خیلی‌ها دور مانده و ما به برخی از آن می‌پردازیم.

* کانتور پالاتال را تصحیح می‌نمایند

*در کانین به کاربرده می‌شود و سطح پالاتال را با زاویه‌ی صحیح بر می‌دارد

* برای گردکردن نواحی زاویه‌دار دیواره‌های اکسیال و لبه انسیزال به کار می‌‌رود و درعین حال در لابراتورها تراش شولدر بر تراش چمفر ارجحیت دارد

این فرز در اندازه‌های 899/021-899/027-899/031  عرضه می‌شود.

نظرات