اعلام نتیج کمپین 2021

اعلام نتایج  مسابقه  جایزه بزرگ ترمیم های برتر با کامپوزیت سارمکو سوئیس - سال 2021

در کنگره اکسیدا 2022

در غرفه اقلیم دانش

زمان دقیق و نفرات برتر به زودی اعلام خواهد شد

نظرات