بررسی ترمیم پوسیدگی کلاس یک و دو با کامپوزیت های ELS و APT برند سارمکو

هدف : هدف ازاین مطالعه بررسی ترمیم  پوسیدگی کلاس یک و دو با کامپوزیت های ELS و APT برند سارمکو است .

روند بررسی:برای انجام این بررسی در دپارتمان دندانپزشکی دانشگاه مدیپل (Medipol) کشور کشور ترکیه، 30 بیمار ( 22 نفر خانم و8 نفر آقا)  ، که میانگین سنی آنها 25 سال و 2 ماه بود را انتخاب کردندکه همه این افراد پوسیدگی کلاس یک و دو داشتند.به صورت رندم ترمیم تعدادی را با کامپوزیت ELS  و تعدادی را با کامپوزیت APT  انجام دادند و برای هر دو کامپوزیت از ELS uniband  استفاده کردند.تمام این ترمیم ها توسط دو دندانپزشک انجام شد ودر بازه های زمانی دو هفته بعد ، شش ماه بعد و یک سال بعد  توسط دو کارشناس بررسی شدند.بررسی  ها در زمینه لکه های سطحی و مارجینال (نزدیک لثه)، فاصله مارجینال،شکست در سطح مارجینال،پوسیدگی ثانویه،درخشش، تطابق رنگی ، ترنسلوسنت بودن، دوام ، پوشش سطح occlusal  )سطح جونده) ، ظاهری که بیمار می بیند،حساسیت بعد از ترمیم  ، صورت گرفت که همه این بررسی ها با پارامترهای FDI   انجام شد.

Chemical composition 

Manufacturer               

Type 

Brand                            

Inorganic filler (barium glass and silica 74 %wt, 49 %v, particle size: 0.04-3.00 µm, median 0.7 µm, BisGMA, BisEMA, catalysts, inhibitors, pigments

Saremco Dental AG, Rebstein, Switzerland

Low shrinkage

Resin               

Composite       

Els                                 

Inorganic filler (barium glass and silica 74 %wt, 49 %v, particle size: 0.04-3.00 µm, median 0.7 µm, aromatic urethane methacrylate, B i s E M A , s i l i c a , c a t a l y s t s , inhibitors, pigments

Saremco dental AG

Low shrinkage

Resin               

Composite       

APT                               

Ethanol, water, BisEMA, methacrylatedphosphoric salt, initiators

saremco dental AG

Self_Etch

Adhesive         

 

ELS Unibond               

                                                Table 1. The brands, types, manufacturers chemical compositions of the main materials used in this study

study.

Three-sided (MOD)

Two-sided (MO/DO/BO)

One-sided (O)

Teeth

    Location             

APT

ELS

APT

ELS

APT

ELS

 

1

0

9

9

1

0

Premolar                    

      Maxilla            

 

 

 

0

0

8

8

1

0

Molar                                

0

0

3

3

0

0

Premolar                    

   Mandible     

 

 

 

0

1

4

4

3

5

Molar                                

1

1

24

24

5

5

 

    TOTAL         

            Table 2. Distribution, type and location of the restorations in the maxilla and mandible

1 year                 

6 month              

Baseline                     

Material  

FDI Criteria         

Score

Score

Score1

Score

Score

Score 1

Score

Score

Score 1

-

2

10

-

3

23

-

-

30

ELS   

Marginal staining

FDI 

    2b  

-

1

11

1

1

24

-

-

30

APT  

1

1

10

1

1

24

-

-

30

ELS   

Surface staining

FDI 

    2a  

1

1

10

1

1

24

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Marginal gap

FDI 

6a 

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Marginal fracture

FDI 

6b 

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

1

25

-

1

29

ELS   

Marginal irregularities

FDI 

6c 

-

1

10

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Secondary caries

FDI

12

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Tooth integrity (marginal)

FDI

13 

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

1

10

-

-

26

-

-

-

30

ELS   

Surface luster

FDI 

1  

1

10

-

-

26

-

-

-

30

APT  

-

11

-

-

26

-

-

-

30

ELS   

Color match    and translucency

FDI 

3  

-

11

-

-

26

-

-

-

30

APT  

-

1

10

-

-

26

-

-

30

ELS   

Fracture of material and retention

FDI

5  

-

1

10

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Occlusal wear

FDI 

6  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Patient view

FDI 

10

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Tooth Integrity (tooth fractures)

FDI 

13

-

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

-

-

11

-

-

26

-

-

30

ELS   

Postoperative (hyper-)sensitity

FDI

11

 

-

11

-

-

26

-

-

30

APT  

 

Table 3. Distribution of scores for clinical observations according to FDI criteria at baseline/6 m/1y (N=60, n=30 per group (ELS and APT) Fifty-four restorations completed their 6-months follow up while twenty-eight restorations completed their 1-year follow up.

نتیجه:

_ بعد از یک سال پیگیری و بررسی نتایج  تقریبا رفتارهای مشابه در ترمیم با ELSوAPT  دیده شد .

_ مشکل endodontic (عصبی)  و حساسیت شدید دیده نشد.

_ پوسیدگی ثانویه،شکست دندان در هیچ کدام از ذندان هایی که ترمیم شده بودند گزارش نشد.تنها یک مورد debonding (جداشدگی) در ترمیم با APT و یک مورد شکستگی سطحی در ترمیم با  ELS  گزارش شد.

 

نظرات