تراش کارباید

فرزهای تراش کارباید

این نوع از فرزهای کارباید ،مخصوص بریدن و سوراخ کردن کراون‌های فلزی به کار میرود و نوع بلندتر آن بیشتر  در دونیم کردن روکش یا برش عمودی کاربرد دارد .
              
فرزهای کارباید دندانه‌دار برای برداشتن آمالگام و پرداختن اینله و انله و بیلدآپ آمالگام یا فلزها استفاده می‌شود.   نظرات