فرز روند الماسه هندپیس

کاربرد فرز روند الماسه هندپیس

برای Sinus lift

برای نشانه گذاری روی استخوان جهت دریل ایمپلنت

 

نظرات