تفاوت باندینگ JAMES-2 & UNIBOND

تفاوت باندینگ James-2 & Unibond

باندینگ  James-2و Unibond در نحوه عملکرد و ترکیبات تفاوت‌هایی با هم دارند که به چند مورد آن اشاره میکنیم:

اولین تفاوت اصلی و کاربردی این دو باندینگ عملکرد با اچ و بدون‌اچ است.

James-2 باندینگ نسل 5 بوده و حتما باید اچینگ کامل روی دندان انجام شود بعد به مرحله باند برسد اما Unibond با دو روش اچ و بدون اچ self-etch قابل استفاده است.

دومین تفاوت:James-2 باندینگ بدون حلال است و در‌واقع همان‌طور که روی بسته‌بندی ذکر شده solvent-free بوده اما حلال Unibond آب و استون است.

سومین تفاوت: میزان قدرت باند James-2 به دنتین و انامل 20-25mpa است و در Unibond به دنتین با اچ mpa 34.15 و بدون اچ mpa 25.60

و به انامل با اچ mpa27.78 و بدون اچ mpa 15.2 است.

*طبق تحقیقات بدست آمده میزان چسبندگی (قدرت باند)  بالایmpa 15 مورد تایید است.

   
                                

 

نظرات