مقایسه مقاومت سرامیک، و کامپوزیتهای سه واحدی فول کانتور دندانپزشکی  FDP

هدف مطالعه:

هدف از این مطالعه بررسی مقاومت سرامیک، و کامپوزیتهای سه واحدی فول کانتور دندانپزشکی  FDP  است.

طی آزمایشات انجام شده نتایج زیر حاصل شد:
Maximum fracture load [N] for three-uni FDPs in the different experimental groups; n number of specimens

               95% confidence interval

        Max

        Min

      SD

      Mean

 

 

        UPPER

          LOWER

1631.0

1358.5

1808.9

1075.4

214.5

1494.8

12

    BC

1052.1

805.8

1172.6

586.9

193.8

928.9

12

    3D

1347.4

1095.2

1453.3

792.2

198.5

1221.3

12

    TC

1189.7

999.5

1273.7

789.4

149.7

1094.6

12

    EX

2342.3

1856.7

3017.8

1632.1

382.1

2099.5

12

    TZ

 

               Subsets for alpha=0.05        

           MATERIAL GROUP   

              3

            2

               1

 

 

        928.9

                                             3D

 

 

      1094.6

                                           EX

 

       1221.3

     1221.3

                                           TC

 

      1494.8

 

                                           BC

       2099.5

 

 

                                            TZ

        1.000

       0.119

      0.081

                                           sig

 

نتیجه:

کامپوزیت های رزین ساخته شده از ذرات (ELS) مقادیر مقاومت نزدیک به مقاومت سرامیک جهت استفاده برای  SFDP  از خودشان نشان دادند.

رو کش های ساخته شده با کامپوزیت های ELS  به دلیل اینکه در مقایسه با رو کشهای سرامیکی  طیف رنگی وسیعی دارند دیگر نیاز به رنگ کردن ندارند و این امرباعث صرفه جویی در زمان و هزینه بیمار میشود.

همچنین روکش های ساخته شده با کامپوزیت چون نیاز به ساخته شدن در دستگاه سه بعدی ندارند خیلی سریع تر از روکش های سرامیکی آماده میشوند.

 

نظرات