فرزهای پرداخت کامپوزیت

فرزهای پرداخت کامپوزیت
پس از خاتمه تراش دندان و جهت پالیش نهایی ،فرزهای دور زرد بسیار کارآمد هستند.این فرزها با 15 میکرون الماسه ،تراشی بسیار نرم ایجاد کرده و در نتیجه دندانی طبیعی تر خواهید داشت.

بخشی از فرزهای پالیش دیاتسین خدمتتان معرفی میگردد.

نظرات