بررسی جذب آب و انحلال آن در کامپوزیت ها

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک کامپوزیت خوب را از سایر کامپوزیتها متمایز می‌کند جذب پایین آب است .هدف از این مطالعه مقایسه جذب آب و انحلال آن در شش کامپوزیت رزین دندان است. برای این منظور نمونه‌ها در آب مقطر در شرایط یکسان غوطه‌ور شدند. جذب و انحلال آب بصورت درصدی از وزن اولیه در جدول زیر نشان داده شدند.

پس از 24 ساعت SAREMCO ELS میزان جذب آب و انحلال پایین‌تری ارایه می‌دهد. بالاترین میزان هم  SUPREMEبدست آورد.

                                                

بازخوردها