جذب آب

جذب آب پایین یکی از علل موفقیت‌ یک کامپوزیت

این مطالعه مقایسه جذب و انحلال آب چند کامپوزیت دندانی‌را نشان میدهد. برای این منظور کامپوزیت‌های
els saremco,tetric cream, microhybrid, filteksupreme,tetric evo cream مورد بررسی قرار گرفتند.
این نمونه هادر مدت زمان 24 ساعت و 7 روز در آب مقطر غوطه ور شدند. جذب و انحلال آب به وسیله ی معیار ASTM D570 اندازه گیری شد.سپس افزایش وزن پس از جذب آب و میزان انحلال به این صورت گزارش شد.
بعد از 24 ساعت ELS SAREMCO میزان جذب و انحلال پایین تری را ارائه میدهد. پس از 7 روز نیز پایین ترین میزان مربوط به ELS SAREMCO بود.

نظرات